Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tại giao diện chính lựa chọn Cập nhật thông tin -> Chọn Xoá thông tin

  • Thiết lập các hành động cần xoá phù hợp với nhu cầu
  • Sau đó lựa chọn danh mục tài khoản cần đổi thông tin -> Chọn Start để bắt đầu chạy đổi thông tin hàng loạt