Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lựa chọn Tương tác tài khoản -> Thêm kịch bản -> Chọn các hành động mà bạn muốn hệ thống tài khoản của mình chạy. Sau đó bấm Lưu lại để hoàn tất thêm kịch bản tương tác

Lưu ý: Không chạy quá nhiều hành động cùng một lúc, để hạn chế tình trạng khóa tài khoản