Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nội dung trên phần mềm MKT Care có 2 định dạng

  • Trạng thái: Dạng bài viết chỉ chứa nội dung
  • Nội dung kèm ảnh: Dạng bài viết có nội dung và hình ảnh

Tại giao diện Quản lý nội dung bạn chọn Thêm nội dung. Phụ thuộc vào nhu cầu bạn lựa chọn Trạng thái hoặc Nội dung kèm ảnh.

Sau đó, nhập Tiêu đề bài đăng – Nội dung – Hình ảnh cần đăng 

Lựa chọn Danh mục cần lưu và chọn Lưu nội dung để hoàn tất thêm nội dung vào phần mềm MKT Care