Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tự động chia sẻ bài viết, các phiên livestream lên hội nhóm hoặc lên tường của các tài khoản facebook bạn sở hữu trên phần mềm

Tại giao diện chính lựa chọn Viral Marketing -> Chọn Share bài viết

  • Điều chỉnh số luồng, khoảng cách giữa hai lần tương tác phù hợp
  • Điều chỉnh số nhóm mà mỗi tài khoản chia sẻ
  • Nhập ID của bài viết hoặc Livestream mà bạn cần chia sẻ
  • Lấy ID bài viết tại https://timuid.net
  • Nhập nội dung chia sẻ (có hỗ trợ spin nhiều nội dung theo định dạng {nội dung 1|nội dung 2| …|nội dung n})
  • Chọn hình thức chia sẻ: Chia sẻ về tường cá nhân và Chia sẻ vào nhóm
  • Tùy chọn có tương tác với bài viết hay không

Sau khi tùy chỉnh các thông số phù hợp -> Lựa chọn danh mục chứa tài khoản cần chạy -> chọn Start để bắt đầu chia sẻ bài viết