Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tính năng tự động tương tác, seeding : thả cảm xúc, bình luận vào bài viết theo danh sách ID bài viết

Tại giao diện chính lựa chọn Viral Marketing -> Chọn Seeding bài viết

  • Cài đặt cấu hình seeding: số luồng chạy đồng thời, khoảng cách giữa 2 lần tương tác
  • Điền danh sách ID bài viết, livestream cần seeding 
  • Chọn danh mục chứa tài khoản cần chạy Seeding 
  • Chọn nút Start để bắt đầu chạy