Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Để thay đổi thông tin  hiển thị của tài khoản trên phần mềm MKT Care, bạn lựa chọn Quản lý tài khoản  sau đó chọn Lựa chọn cột hiển thị

Sau đó lựa chọn các thông tin của tài khoản facebook mà bạn muốn hiển thị ra ngoài giao diện chính của phần mềm. Chọn Lưu lại để hoàn tất cài đặt