Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tính năng cho phép bạn chấp nhận lời mời kết bạn, huỷ kết bạn hoặc hủy bỏ lời mời kết bạn đã gửi tự động. Giúp bạn xây dựng tệp khách hàng chuẩn cho hệ thống tài khoản facebook vệ tinh

Tại giao diện chính lựa chọn Viral Marketing -> Chọn Đồng ý – Huỷ kết bạn

  • Điều chỉnh số luồng, khoảng cách giữa hai lần tương tác phù hợp
  • Điều chỉnh số lượng Mỗi tài khoản thực hiện tối đa phù hợp
  • Lựa chọn tính năng theo nhu cầu: Chấp nhận kết bạn hoặc Hủy bỏ kết bạn hoặc Hủy bỏ lời mời kết bạn đã gửi

Sau khi tùy chỉnh các thông số phù hợp -> Lựa chọn danh mục chứa tài khoản cần chạy -> chọn Start để bắt đầu chia sẻ bài viết