Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors


Tính năng cho phép lấy bài viết của hội nhóm công khai bất kỳ đăng bài lên hội nhóm của tài khoản đã tham gia hoặc theo ID nhóm

Ở giao diện chính lựa chọn tính năng Viral Marketing -> chọn Đăng bài nhóm theo ID

Setup cấu hình đăng bài:

  • Tùy chỉnh số luồng chạy đồng thời, khoảng cách giữa hai lần đăng cho phù hợp
  • Lựa chọn hình thức đăng theo danh sách ID nhóm hoặc đăng vào nhóm đã tham gia của tài khoản
  • Setup cấu hình quét bài viết từ ID hội nhóm bất kỳ
  • Setup cấu hình tùy chỉnh cho bài viết
  • Lựa chọn nhóm có tài khoản cần chạy -> Chọn Start để bắt đầu chạy đăng bài