Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tính năng tự động đăng bài lên trang cá nhân của hệ thống tài khoản facebook vệ tinh có trên phần mềm

Tại giao diện chính chọn Viral Marketing -> Đăng bài cá nhân

  • Chọn nội dung cần đăng lên trang cá nhân 

  • Tùy chỉnh thông số: số luồng chạy đồng thời, mỗi tài khoản đăng tối đa, khoảng cách giữa hai lần đăng liên tiếp … phù hợp

Chọn danh mục tài khoản cần chạy đăng bài -> chọn Start để bắt đầu