Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lựa chọn Tương tác tài khoản -> Chọn Kịch bản tương tác mà bạn muốn chạy

Lựa chọn Danh mục tài khoản cần chạy -> Sau đó chọn Start để tiến hành tự động tương tác, nuôi nick