Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tính năng cho phép thay đổi một số thông tin bảo mật của tài khoản

Tại giao diện chính lựa chọn Cập nhật thông tin -> Chọn Cập nhật thông tin nâng cao

  • Thiết lập các hành động thay đổi thông tin cho phù hợp
  • Sau đó lựa chọn danh mục tài khoản cần đổi thông tin -> Chọn Start để bắt đầu chạy đổi thông tin hàng loạt