Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tính năng cho phép bạn tự động bình luận viral sản phẩm dịch vụ vào tường trang cá nhân khác theo danh sách UID

Tại giao diện chính lựa chọn Viral Marketing -> Chọn Đồng ý – Huỷ kết bạn

  • Lựa chọn nội dung cần bình luận. 

  • Điều chỉnh số luồng chạy đồng thời, thời gian giãn cách 
  • Mỗi tài khoản bình luận tối đa bao nhiêu UID
  • Mỗi UID bình luận tối đa bao nhiêu bài viết
  • Điền danh sách UID mà bạn muốn bình luận tự động 

Sau khi tùy chỉnh các thông số phù hợp -> Lựa chọn danh mục chứa tài khoản cần chạy -> chọn Start để bắt đầu chia sẻ bài viết